علوم اجتماعیعلوم انسانی

عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاهدسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
موضوع : علوم انسانی ، علوم اجتماعی
فرمت فایل: doc (ورد)
حجم فایل: ۹۷۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۱۷  صفحه

هدف از این پژوهش و تحقیق ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد .

قیمت فایل فقط ۹۵,۰۰۰ تومان

پرداخت و دانلود

عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

چکیده:
هدف کلی از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال ۹۰-۱۳۸۹ به تعداد ۱۰۴۴ نفر بود. از این تعداد، ۲۵۴ نفر مقیاس پژوهش را تکمیل و عودت نمودند. که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ساده، ۲۷۸ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته عوامل انگیزشی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که عوامل محتوایی و فرایندی به طور یکسان در انگیزش کارکنان مؤثرند. همچنین نتایج به دست  آمده از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر نشان داد که عوامل محتوایی مؤثر در انگیزش کارکنان به ترتیب عبارتند از: عوامل انگیزش ـ سلامت، تئوری z، سلسله مراتب نیازها، نیازهای سه گانه و عزت نفس. عوامل فرایندی مؤثر در انگیزش کارکنان نیز به ترتیب عبارتند از: عوامل مربوط به اسناد، برابری، ارزش – انتظار، تعیین هدف، تقویت، یادگیری و ارزیابی شناختی. همین آزمون نشان داد جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات در تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی بر انگیزش کارکنان نقشی ندارند.
مهمترین عوامل محتوایی مؤثر در انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز به ترتیب عبارتند از عوامل مربوط به انگیزش – سلامت، تئوری z، سلسله مراتب نیازها، نیازهای سه گانه، و عزت نفس. اگرجه تفاوت میزان اهمیت (تأثیر) عوامل یادشده متفاوت بوده است معهذا می توان گفت همه عوامل مؤثر بوده اند. همین نکته نیز درباره عوامل فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان قلمرو تحقیق صادق است. عوامل فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز به ترتیب عبارتند از عوامل مربوط به اسناد، برابری، ارزش – انتظار، تعیین هدف، تقویت، یادگیری اجتماعی و ارزیابی شناختی.
فهرست مطالب عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه :
فصل اول: مقدمه
۱-۱- بیان مساله  ۱۵
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش  ۱۷
۱-۳- اهداف پژوهش ۲۰
۱-۴- پرسش های پژوهش  ۲۰
۱-۵- تعاریف مفهومی ۲۰
    ۱-۶- تعاریف عملیاتی ۲۱
فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش
مقدمه   ۲۴
۲-۱- مبانی نظری پژوهش  ۲۵
۲-۱-۱-نظریه های محتوایی ۲۷

نظریه‌های محتوایی انگیزش

– نظریه انگیزش- بهداشت
 ۲- نظریه X و Y
– نظریه وجود- ارتباط- رشد
 ۴- نظریه نیازهای سه گانه مک کللند
– نظریه سلسله مراتب نیازها
– نظریه Z
 ۷- نظریه عزت نفس
شکل شماره (۱): چهار خرده نظام نظریه عزت نفس

۲-۲- ۱- نظریه های فرایندی انگیزش

۱- نظریه ارزش انتظار
 نظریه های فرایندی شامل نظریه هایی از قبیل زیر است:
۲- نظریه برابری
۳- نظریه تعیین هدف
– نظریه اسناد
– نظریه یادگیری اجتماعی
۶- نظریه ارزیابی شناختی
۷- نظریه تقویت
        ۲-۲-۱- نظریه های فرایندی  ۳۳
        ۲-۳-۱- جمع بندی۳۹
۲-۲- پیشینه‌ی پژوهشی  ۴۰
۲-۲-۱- تحقیقات خارج از کشور  ۴۰
۲-۲-۲- تحقیقات داخل کشور ۴۲
۲-۲-۳- جمع بندی پژوهش‌های پیشین  ۴۴

فصل سوم:  روش شناسی

مقدمه  ۴۶
۳-۱- روش تحقیق  ۴۶
۳-۲- جامعه آماری  ۴۶
۳-۳- روش نمونه‌گیری  ۴۷
۳-۴- حجم نمونه  ۴۷
۳-۵- ابزار پژوهش  ۴۷
۳-۵-۱- روایی و پایایی ابزار  ۴۸
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات  ۵۰
۳-۵- روش های آماری ۵۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه  ۵۲
۴-۱- یافته‌های پژوهش  ۵۲
۴-۲- خلاصه‌ی نتایج  ۶۱

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث

مقدمه  ۶۴
۵-۱- نتیجه‌گیری و بحث ۶۴
           ۵-۱-۱-مقایسه میزان تأثیر عوامل محتوایی در انگیزش کارکنان۶۵
۵-۱-۲- مقایسه میزان تأثیر عوامل فرایندی در انگیزش کارکنان.۶۸
۵-۱-۳- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در کارکنان  ۷۲
۵-۱-۴- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان زن و مرد . ۷۳
۵-۱-۵- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان با سابقه مختلف.۷۳
۵-۱-۶- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان دارای سطوح مختلف تحصیلی ۷۴
۵-۲- جمع بندی کلی  ۷۴
۵-۳- محدودیت‌‌های پژوهش ۷۵
۵-۳-۱- محدودیت‌های اجرایی  ۷۶
۵-۳-۲- محدودیت‌های پژوهشی  ۷۶
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش  ۷۶
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی  ۷۶
۵-۴-۲- پیشنهادهای پژوهشی  ۷۷
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی  ۷۸
منابع انگلیسی  ۸۰
پیوست
مقیاس محقق ساخته عوامل انگیزشی ۸۵
 فهرست جداول
جدول شماره ۱: توزیع جنسیتی جامعه آماری ۴۶
جدول شماره ۲: توزیع جنسیتی نمونه ۴۷
جدول شماره ۳: گویه های مربوط به مبانی انگیزش ۴۸
 جدول شماره ۴: روایی  و پایایی مقیاس۴۹
 جدول شماره ۵: تحلیل عاملی محتوایی . ۵۰
جدول شماره ۶: تحلیل عاملی فرایندی .۵۰
جدول شماره ۷: مقایسه میزان تأثیر عوامل محتوایی در انگیزش کارکنان ۵۲
جدول شماره ۸: تفاوت میانگین عوامل محتوایی انگیزش ۵۳
 جدول شماره ۹: مقایسه میزان تأثیر عوامل فرایندی در انگیزش کارکنان ۵۵
جدول شماره ۱۰: اختلاف میانگین بین عوامل انگیزش فرایندی ۵۶
جدول شماره ۱۱: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی  ۵۸
جدول شماره ۱۲: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان زن و مرد ۵۹
جدول شماره ۱۳: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان با سابقه کاری مختلف .۶۰
جدول شماره ۱۴: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان سطوح مختلف تحصیلی .۶۱
 فهرست شکل ها
شکل شماره ۱: چهار خرده نظام نظریه عزت نفس ۳۳

قیمت فایل فقط ۹۵,۰۰۰ تومان

پرداخت و دانلود

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا